เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็น เยาวชนและประชาชน จำนวน 3,306 คน ในหัวข้อ“วันภาษาไทยแห่งชาติ”

โดยในการสำรวจครั้งนี้ได้สอบถาม เด็ก เยาวชน และประชาชนเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ วัยรุ่นกำลังนิยมใช้ในปัจจุบัน และได้พบว่าคำศัพท์ที่ได้รับความนิยมใช้กันในกลุ่มวัยรุ่น นั้นมี 9 คำที่ใช้พูดติดปากวัยรุ่น และพูดบ่อยไม่หยุด ได้แก่

  1. ลำไย หมายถึง รำคาญ

  2. ตะมุตะมิ หมายถึง น่ารักน่าเอ็นดู

  3. นก หมายถึง อ่อยแต่เขาไม่เอา

  4. จุงเบย หมายถึง น่ารักแสดงความแอ๊บแบ๊ว

  5. เท หมายถึง โดนทิ้ง

  6. อิอิ หมายถึง เสียงหัวเราะ

  7. เปย์ หมายถึง ชอบจ่ายให้

  8. เตง หมายถึง ตัวเอง

  9. มุ้งมิ้ง หมายถึง น่ารัก

ส่วนการใช้เวลาอ่านหนังสือ พบว่า ร้อยละ 56.59 คนไทยใช้เวลาอ่านผ่านสื่อออนไลน์วันละ 3 ชั่วโมง รองมาเป็นหนังสือ เอกสาร เฉลี่ยวันละ 1.30 ชั่วโมง หนังสือพิมพ์วันละ 1 ชั่วโมง นอกจากนี้ ก็มีวิดีโอซีดี ดีวีดี ประมาณวันละ 2 ชั่วโมง และวารสาร 1 ชั่วโมง ส่วนปัญหาการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันที่ต้องเร่งแก้ไขเรื่องแรกคือการพูด การเขียน และการอ่าน

นอกจากนี้ยังเผยผลสำรวจเรื่องผู้ที่มีผลงานโดดเด่นด้านภาษาไทย อันดับหนึ่ง คือ สุนทรภู่ รองลงมาเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย , ครูลิลลี่ , นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ , ครูทอม คำไทย

และจากผลสำรวจครั้งนี้มีได้มีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงวัฒนธรรม และทุกภาคส่วน ถึงแนวทางกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี ควรมีการประกวดการใช้ภาษาไทย หรือทดสอบการใช้ภาษาไทยดีเด่น เช่น การเขียนเรียงความคัดไทย แต่งกลอน เกมการแข่งขันเกี่ยวกับภาษาไทยทุกปี มีรางวัลเป็นสิ่งดึงดูดและจัดให้มีวิชาการอ่านในหลักสูตร เพิ่มเวลาการอ่านหนังสือในคาบเวลาเรียน เพื่อทำให้เด็กอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง

 เปิด 9 คำฮิตพูดติดปากวัยรุ่น ยุค 4.0

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments