การเดินทางโดยรถไฟในเขตเมืองหลวงและเมืองใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรุงโตเกียว นับว่าเป็นระบบการคมนาคมที่สะดวกที่สุดวิธีหนึ่ง และเป็นการเดินทางที่นิยมของชาวเมืองหลวงที่ต้องโดยสารเพื่อไปทำงาน และประกอบภาระกิจในทุกๆวัน กรุงโตเกียว จัดว่าเป็นเมืองหลวงที่คับคั่งเมืองหนึ่งของโลก โดยมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อยู่ตอนกลางและเป็นจุดศูนย์กลางของประเทศ โดยมีพื้นที่ในเขตเมืองเพียง 2,000 กว่าตารางกิโลเมตรเท่านั้น แต่กลับมีผู้คนอาศัยหนาแน่นกว่า 13 ล้านคน

ระบบการคมนาคมขนส่งของผู้คนใน กรุงโตเกียว ส่วนใหญ่มักจะนิยมใช้รถไฟเพื่อโดยสารมากกว่าการใช้รถยนต์ส่วนตัว และจะต้องพึ่งพาระบบการขนส่งทางรางเรียก รถไฟ หรือ รถไฟฟ้า เป็นหลัก ระบบการขนส่งทางราง หรือ รถไฟ ในประเทศญี่ปุ่นเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1872 โดยระบบการเดินรถทั้งหมดเป็นระบบที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ และอาจจะให้เส้นทางสัมปทานในบางเส้นทางกับเอกชนหรือกลุ่มธุรกิจเพื่อดำเนินการเดินรถ และ รถไฟฟ้าในกรุงโตเกียว ก็นับว่าเป็นรถไฟฟ้าที่มีผู้คนใช้หนาแน่นมากที่สุด ซึ่งภาพที่ผู้คนที่แน่นขนัดในทุกๆเช้าถูกดันแออัดยัดเยียดเข้าไปในตู้รถไฟนั้นภาพชินตาของผู้คนในเมืองนี้

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments