จากกรณีเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ร.ต.ภัฏณัท เลิศชัยกุล ได้สั่งให้นายทหารเวรจำนวน 5 คน ทำการลงโทษ พลทหารทรงธรรม หมุดหมัด อายุ 23 ปี พลทหารสังกัด ร.152 พัน 1 ค่ายพยัคฆ์ อ.บันนังสตา จ.ยะลา จนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส และเสียชีวิตในที่สุด และล่าสุดมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร้อยตรี ภัฏณัท เลิศชัยกุล แล้ว

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด ร้อยตรี ภัฏณัท เลิศชัยกุล สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งปลดออกจากราชการ เนื่องจากกระทําความผิดวินัยทหารฐานขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายและการขัดคําสั่งนั้นเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2

ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2559 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ร.ต.ภัฏณัท เลิศชัยกุล ซึ่งเป็นทหารเวรอยู่ในขณะนั้น เป็นผู้คำสั่งให้นายทหารเวรที่อยู่ในขณะนั้น รวมทั้ง 5 คน ได้แก่ สิบโทภษิติ ชาลก สิบโทภัทร เพชรรัตน์ สิบโทอัศนัย ไซยปาญยุทธ สิบตรีณัฐวุฒิ เชิคแสง และสิบตรีจักพงษ์ สังข์มูล ให้มีการลงโทษปรับปรุงวินัย พลทหารทรงธรรม โดยทางญาติพลทหารเปิดเผยว่าทหารใช้เท้าเตะที่บริเวณใบหน้า ลำตัวและใช้ไม้ตีตามร่างกาย ได้มีการทำโทษเวลา 3 ทุ่ม วันที่ 1 เมษายน จนถึง ตี 4 หัวรุ่งเช้าวันที่ 2 เมษายน กระทั่ง พลทหารทรงธรรม หมุดหมัด อายุ 23 ปี พลทหารสังกัด ร.152 พัน 1 ค่ายพยัคฆ์ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ซึ่งถูกทำโทษเนื่องจากกระทำความผิดทางวินัยจนทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส มายัง รพ.ยะลา โดย พลทหารทรงธรรม ไม่รู้สึกตัว และเข้ารับการรักษาที่ห้องไอซียู รพ.ยะลา จนเสียชีวิต

 

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments