แพทยสภา ประกาศพร้อมตรวจ พระธัมมชโย ตามร้องขอแล้ว

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 แพทยสภา ได้ออกแถลงข่าว กรณีของ พระธัมมชโย แห่งวัดพระธรรมกาย ได้ออกมาแถลงว่าจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ได้ทำหนังสือมายังแพทยสภา เพื่อให้ตรวจสอบคุณสมบัติของแพทย์ในการออกใบสำคัญความเห็นแพทย์ พร้อมกับการร้องขอของทีมแพทย์ที่ให้การดูแล พระธัมมชโย อส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจอาการอาพาธของพระเทพญาณมหามุนีที่วัดพระธรรมกาย นั้น คณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภาได้พิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นควรส่งเรื่องใบรับรองแพทย์ให้คณะอนุกรรมการจริยธรรมชุดเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ในการออกใบสำคัญความเห็นแพทย์ โดยมีนายแพทย์สัมพันธ์ คมฤทธิ์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ แพทย์หญิงชัญวลี ศรีสุโข เป็นอนุกรรมการฯ และนายแพทย์เกรียง อัศวรุ่งนิรันดร์ เป็นอนุกรรมการฯ และเลขานุการ

2. กรณีหนังสือขอความอนุเคราะห์ส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางไปตรวจและวินิจฉัยโรคพระเทพญาณมหามุนี ตามหนังสือร้องขอของคณะแพทย์ผู้รักษา คณะอนุกรรมการบริหารแพทยสภา ได้พิจารณาตาม พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2525 ที่กำหนดไว้ในมาตรา 7 (4) แพทยสภามีวัตถุประสงค์ “ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ และการสาธารณสุข” จากกรณีดังกล่าวเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนของสังคม จึงเห็นชอบที่จะดำเนินการตามคำร้องขอในการส่งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปตรวจอาการอาพาธของพระเทพญาณมหามุนีที่วัดพระธรรมกาย เพื่อตรวจวินิจฉัยให้ถูกต้องตามขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ แพทยสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพแพทย์ที่เป็นกลาง ยินดีส่งกรรมการแพทยสภา ร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย และราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อไปตรวจวินิจฉัยตามขั้นตอน โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากพระเทพญาณมหามุนีก่อนการดำเนินการ รวมทั้งยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริงจากการตรวจต่อสาธารณชน

แพทยสภา ประกาศพร้อมตรวจ พระธัมมชโย ตามร้องขอแล้ว

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments