วันนี้ 2 มิถุนายน 60 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถพิตร สมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราช พระสยามเทวาธิราช และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาตคญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ 195 รูปนำเจริญพระพุทธมนต์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองคืไปในพิธี ณ ลานพระราชวังดุสิต ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

ในหลวง "ร.10" โปรดเกล้าฯ จัดพิมพ์บทเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นใหม่

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อัญเชิญ พระพุทธนิรันตราย พระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐาน เป็นพระประธานในพิธี โดยจะมีการอัญเชิญจากที่ประดิษฐาน ณ หอพระสุราลัยพิมาน หมู่พระมหามณเฑียร พระบรมมหาราชวัง ไปยังพิธี ณ ลานพระราชวังดุสิต เพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ประเทศชาติ และสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นใหม่ จากเดิมมีบทสวดมนต์ 28 บท ทรงให้เพิ่มเติมบทสวดมนต์อีกจำนวน 9 บท รวมเป็น 37 บท โดยพระราชทานหนังสือสวดมนต์นี้ให้แก่ ผู้เข้ามาร่วมพิธี กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งหน่วยง่านต่างๆ นำไปมอบให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา อย่างทั่วถึง เพื่อร่วมในการสวดมนต์ในพิธีมหามงคลนี้พร้อมกันทั่วทุกภูมิภาค ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์ได้ที่เว็บไซต์ www.prd.go.th

ในหลวง "ร.10" โปรดเกล้าฯ จัดพิมพ์บทเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นใหม่

http://www.prd.go.th/download/article/article_20170602094510.pdf

สนับสนุนภาพ ข่าว : dailynews

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments