วานนี้ (วันที่ 27 มิถุนายน 2561) สภานิสิตจุฬาฯ ได้ออกแถลงการณ์ เพื่อถามหาความรับผิดชอบกรณี รถไฟฟ้าบีทีเอสเสียบ่อย จากระบบอาณัติสัญญาณถูกรบกวน จนมีผลกระทบต่อประชาชนในการเดินทางไปเรียน และไปทำงาน

จากเหตุการณ์ที่ รถไฟฟ้าบีทีเอสเสียบ่อย  ในช่วงเดือนที่ผ่านมมาจนถึงกับมีการขู่ให้ ยกเลิกสัมปทานBTS (อ่าน บีทีเอส เช้านี้เสียอีกแล้ว แฮชแท็กขู่ ยกเลิกสัมปทานBTS) ซึ่งทางบริษัทรถไฟฟ้าอ้างระบบอานัติสัญญาณขัดข้อง ส่งผลกระทบให้ผู้โดยสารไม่สามารถเดินทางและใช้ชีวิตได้ตามปกติ และยังส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อภาคธุรกิจและชีวิตความเป็นอยู่ และยิ่งมาประสบปัญหา รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มาเสียพร้อมกัน (อ่าน ซวยซ้ำซ้อน BTS MRT เช้านี้ รถไฟฟ้ามีปัญหาทั้งระบบ) ดังเช่นเหตุการเมื่อวานนี้ ทำให้การเดินทางของคนกรุงเทพฯแทบจะกลายเป็นอัมพาธ เนื่องจากทาง กทม.และ ขสมก. ต้องส่งรถเมล์โดยสารเข้ามาเพิ่มเติมในระบบ เพื่อแก้ปัญหาผู้โดยสารตกค้างตามสถานีไฟฟ้า ทำให้เกิดการจารจรติดขัดมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม ดังนั้นทางสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะที่เป็นตัวแทนของนิสิตจุฬาลงกรณ์ จึงได้ออกมาเรียกร้อง เพราะนิสิตและบุคลากรของทางสถาบันใช้ รถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นพาหนะในการเดินทางหลัก จึงขอให้ผู้บริหาร บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการ และกรุงเทพมหานครในฐานะผู้ให้สัมปทาน ออกมาแสดงความรับผิดชอบ ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเร่งดำเนินการแก้ไขความขัดข้อง และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วย

ตามที่มีกรณีปัญหาเรื่องการให้บริการของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS Skytrain) ตลอดระยะเวลากว่า 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา และได้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จนถึงขณะนี้ อันมีสาเหตุมาจากความขัดข้องของระบบอาณัติสัญญาณและการถูกรบกวนจากคลื่นวิทยุความถี่สูง จนส่งผลกระทบให้ประชาชนผู้ใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งที่มีความจำเป็นและยังคงต้องใช้บริการจากระบบขนส่งมวลชนดังกล่าวได้รับปัญหาจากความไม่สะดวกในการเดินทาง อันจะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการศึกษา การทำงาน และการทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น

เนื่องจากการให้บริการด้านคมนาคม เป็นการจัดทำบริการสาธารณะที่มีลักษณะทางอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ฝ่ายปกครองจึงมีหน้าที่จะต้องจัดให้มีบริการสาธารณะดังกล่าว สำหรับระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสนั้น ถือเป็นหนึ่งในบริการสาธารณะประเภทข้างต้นที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ทำสัญญาสัมปทานมอบอำนาจให้บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะแทนฝ่ายปกครอง เช่นนี้ จึงตกอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ในการจัดทำบริการสาธารณะ คือ หลักว่าด้วยความต่อเนื่อง (principe de continuité) ที่ผู้ให้บริการจะต้องดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง และหลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง (principe d’adaptation) ที่บริการสาธารณะจะต้องสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตลอดเวลาเพื่อให้เหมาะแก่สภาวการณ์ ความจำเป็นในทางปกครองที่จะรักษาประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งพัฒนาให้เข้ากับวิวัฒนาการความต้องการโดยรวมของประชาชนด้วย

ด้วยเหตุนี้ สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะองค์กรหนึ่งซึ่งเป็นผู้แทนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงขอเรียกร้องให้ผู้บริหารบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ให้บริการ และกรุงเทพมหานครในฐานะผู้ให้สัมปทาน ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเร่งดำเนินการแก้ไขความขัดข้องที่เกิดขึ้นตามที่ได้มีการชี้แจงมาแล้วก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นและคืนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนตลอดจนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
27 มิถุนายน 2561

จุฬาฯ ถามหาความรับผิดชอบ รถไฟฟ้าบีทีเอสเสียบ่อย

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments