กระเทือนกระเป๋าคนรักสัตว์ ล่าสุดครม.มีมติเห็นชอบ ให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำมาขึ้นทะเบียน ฝ่าฝืนปรับ 2 หมื่นห้าพันบาท

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่าง พรบ.ป้องกันการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ และ การจัดสัสดิภาพสัตว์ ที่นำเสนอโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่งจะมีผลให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงต้องนำสัตว์มาขึ้นทะเบียน และให้จัดเก็บค่าธรรมเนียม ไม่เกินที่กำหนดไว้ โดยสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวต้องมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 450 บาท โดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 3ส่วน ดังนี้

ค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนสัตว์ รวม 450 บาทต่อตัว

  • คำร้องขอขึ้นทะเบียนฉบับละ 50 บาท
  • สมุดประจำตัวสัตว์ฉบับละ 100 บาท
  • และเครื่องหมายประจำสัตว์ตัวละ 300 บาท

สัตว์เลี้ยงไม่ได้รับการดูแล ทำให้บางส่วนถูกทอดทิ้ง ขยายพันธุ์จนเกินควบคุม

ทั้งนี้ทางกรมปศุสัตว์ได้อธิบายถึง พรบ.ฉบับดังกล่าวว่า เพื่อให้มีการดูแลสวัสดิภาพของสัตว์อย่างถูกต้องเหมาะสม เพราะที่ผ่านมาสัตว์เลี้ยงไม่ได้รับการดูแล ทำให้บางส่วนถูกทอดทิ้ง ขยายพันธุ์จนเกินควบคุม และยังส่งผลให้เกิดโรคระบาดลุกลามมาสู่มนุษย์ ซึ่ง พรบ.ป้องกันการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ฯ ฉบับนี้ได้กำหนดไว้ว่า เจ้าของต้องนำ สัตว์เลี้ยงทุกประเภท มาทะเบียน แต่ในระยะเริ่มต้นให้บังคับใช้เฉพาะหมาและแมวก่อน ยังไม่ขยายไปยังสัตว์เลี้ยงในกลุ่มอื่น และเมื่อร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ผ่านสภานิติบัญญัติแล้ว ให้บังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments