เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 แฟนเพจเฟซบุ๊ก SocialMsociety (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ได้ออกมาประกาศว่า คุณพ่อที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างราชการ สามารถ ลาคลอด เพื่อช่วยดูแลภรรยาและลูกน้อย โดยคุณพ่อข้าราชการมีสิทธิ์ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วัน ถ้าเป็นการลาภายใน 30 วันแรกนับตั้งแต่วันที่คุณแม่คลอด มีสิทธิ์รับเงินระหว่างลาได้

“คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ คุณพ่อลาคลอด ได้ถ้าเป็นข้าราชการ และลูกจ้างราชการ เพื่อช่วยดูแลคุณแม่ และลูกน้อยระหว่างคลอด โดยคุณพ่อข้าราชการมีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วัน ถ้าเป็นการลาภายใน 30 วันแรกนับตั้งแต่วันที่คุณแม่คลอด มีสิทธิรับเงินระหว่างลาได้

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “นายกฯ สั่งการให้ข้าราชการที่จะลาไปช่วยภรรยาคลอดบุตรจะต้องมีหนังสือรับรองจาก ภริยาแนบมาด้วย และต้องจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาให้อนุญาตก่อน หรือในวันที่ ลาคลอด ภายใน 90 วันนับตั้งแต่วันที่คลอดบุตร โดยถือให้เป็นสิทธิ์การลาประเภทหนึ่งที่ยังได้รับเงินเดือนในระหว่างที่ลาดังกล่าว”

นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มองว่า การให้สิทธิ์คุณพ่อลาหยุด 15 วัน หลังคุณแม่คลอดลูกถือเป็นเรื่องที่ดีมาก คุณแม่จะได้รับกำลังใจจากคุณพ่อที่มาช่วยดูแลลูก ทำให้คุณแม่มีสุขภาพจิตที่ดี น้ำนมไหลมากขึ้น คุณพ่อและลูกน้อยจะมีความรักความผูกพันกัน ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีขึ้น

“ผู้เป็นพ่อต้องใช้สิทธิ์การลาหยุด 15 วันให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวอย่างแท้จริง และไม่ควรใช้เวลาในช่วงนี้ไปทำธุระอย่างอื่น คงไม่ทำให้เกิดศึกแย่งกันเลี้ยงลูกแน่ เพราะเป็นเรื่องเล็กที่สามารถบริหารจัดการได้ และถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อสถาบันครอบครัว ซึ่งปัจจุบันครอบครัวในสังคมไทยมีขนาดเล็กและความสัมพันธ์กันน้อยลง การให้สิทธิ์ผู้ชายลาไปดูแลภรรยาจะลดปัญหาครอบครัวได้ และคิดว่าน่าจะช่วยลดอัตราการหย่าร้างของคู่สมรสได้ด้วย”

นางสาวกิรกมล ฉายบัณดิษฐ์ จากมูลนิธิเพื่อนหญิง กล่าวว่า “กฎหมายลาคลอดต้องมีการผลักดันต่อในเรื่องเชิงนโยบายกับการปฏิบัติ ปลูกจิตสำนึกค่านิยม ให้ผู้ชายต้องมีส่วนร่วมในการดูแลเลี้ยงลูกกับผู้หญิงเพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้ว ดังนั้น สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป คือ จะต้องพูดคุยประชุมระหว่างองค์การหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายกันอย่างไร แต่ต้องมีการผลักดันต่ออย่างแน่นอน”

คุณพ่อ สามารถลางานมาช่วยคุณแม่แบ่งเบาภาระเรื่องงานบ้านทั้งหลาย เช่น ซักผ้าอ้อม ทำครัว เป็นต้น คุณแม่จะได้มีเวลาดูแลลูกน้อยอย่างเต็มที่ และมีความสุข เมื่อลูกได้ดูดนมแม่อย่างต่อเนื่อง ก็จะมีพัฒนาการได้เร็วกว่าเด็กที่ถูกเลี้ยงด้วยนมผง โดยคุณแม่จะต้องเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วย”

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments