ช่วงเช้าของวันที่ 1 ธ.ค. นายบุญธรรม ศรีคำมูล รองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก ปฎิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ลงนามในหนังสือลงวันที่ 30 พ.ย. 2559 ประกาศคำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง และคำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง ปิดประกาศที่ร้าน “มาลิน สกาย”

หนังสือคำสั่งระบุว่า เจ้าของอาคาร คือ บริษัทขอนแก่น โปรฟิเทียร์ จำกัด ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการดัดแปลงอาคาร ลงวันที่ 3 กันยายน 2557 เพื่อใช้เป็นอาคารพาณิชย์ คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 1 หลัง โดยมีนายสุรเสน พุฒิวณิชย์ เป็นผู้ควบคุมงาน ปรากฎว่ามีการกระทำให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับใบอนุญาต และการกระทำนั้นไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จึงสั่งให้รื้อถอนส่วนที่ต่อเติมเป็นโครงสร้างเหล็ก ตั้งแต่ชั้นดาดฟ้าชั้น 5 ที่ร้านอาหาร “มาลินสกาย” ให้เสร็จใน 30 วัน

สั่งรื้อมาลินสกาย

นอกจากนี้ ที่โรงแรมเดอะคอร์ ก็มีการปิดคำสั่งรื้อถอนส่วนต่อเติมบริเวณชั้นดาดฟ้า ชั้น 5 เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีประกาศห้ามเปิดกิจการโรงแรมเนื่องจากยังไม่ได้รับใบอนุญาตการประกอบกิจการ

สั่งรื้อมาลินสกาย

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments