สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งองคมนตรี ให้ประกาศว่า โดยที่คณะองคมนตรีได้กราบบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรีและทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบกับมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ และมาตร ๑๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะองคมนตรี ทั้งหมด 10 รายชื่อด้วยกัน มีองคมนตรีใหม่ 3 รายด้วยกัน ดังต่อไปนี้
1.พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
2.นายเกษม วัฒนชัย
3.นายพลากร สุวรรณรัฐ
4.นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ
5.นายศุภชัย ภู่งาม
6.นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
7.พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข
8.พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
9.พลเอกธีรชัย นาควานิช
10.พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา
ประกาศ ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี
ทั้งนี้ องคมนตรีใหม่ 3 ราย ประกอบด้วย
1. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ อดีตรองผบ.ทบ., อดีตรมว.ทรัพยากรฯ และรมว.ศึกษา
2. พลเอกธีรชัย นาควานิช อดีตผบ.ทบ.
3. พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา อดีแม่ทัพภาคที่ 1 และ รมว.ยุติธรรม

ความคิดเห็นจากสมาชิกเฟซบุ๊ก

comments